Wywózka śmieci w 2018 roku

W 2018 w gminie Frysztak śmieci będą zbierane na nowych zasadach. Wprowadzone zostają kolorowe worki, zmieniają się także stawki miesięczne.

Od nowego roku 2018 obowiązują następujące stawki za wywóz śmieci
– 7,5 złotego miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane – zbierane w sposób selektywny
– 15 złotych miesięcznie do mieszkańca za odpady niesegregowane – zbierane w sposób nieselektywny

NIEBIESKI papier,
ŻÓŁTY metale i tworzywa sztuczne,
ZIELONY Szkło,
BRĄZOWY Bio

Dużą zmianą są kolorowe worki dla osób, które segregują śmieci. Od nowego roku każdy mieszkaniec segregujący śmieci będzie używał 4 kolorów worków. Worki wliczone są w cenę wywozu śmieci i będą dostępne w Urzędzie Gminy, Gminnym Zakładzie Komunalnym oraz u Sołtysów w poszczególnych sołectwach. Worki na I kwartał “Gmina” dostarczy bezpośrednio do domów mieszkańców. Bez zmian podostaje dopinanie kartek do każdego worka wystawionego przez mieszkańców. Kartki będą nadal służyć do identyfikacji nieruchomości.

GPSZOK
Cały czas czynny będzie Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady selektywne zbierane oraz inne rodzaje odpadów np.: budowlane, niebezpieczne, elektroniczne, baterie, chemikalia – farby, lakiery, opony itp. można dostarczać we własnym zakresie do GPSZOK  – Glinik Dolny 100A. Z Punkty Selektywnej Zbiórki mogą korzystać tylko mieszkańcy gminy Frysztak po okazaniu dowodu tożsamości. Punkt otwarty jest bez zmian w każdą środę od 13 do 19 i sobotę od 9 do 14.

Zmiany w opłatach
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty ulegnie zmianie otrzyma zawiadomienie o nowych stawkach. Mieszkańcy nie mają obowiązku składać nowych deklaracji, nowe deklaracje należy złożyć Jeżeli: zmieniła się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmienił się sposób zbierania odpadów (segregowanie – niesegregowanie).

Wyjaśnienie do nowych zasad, stawek za wywóz śmieci

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów zbiórki odpadów komunalnych (wzrost opłat za korzystanie za środowiska naliczanych przez marszałka województwa, ustawowych wymóg utylizacji odpadów zmieszanych w nowej spalarni odpadów w Rzeszowie, wzrost najniższej płacy, zakup worków dla mieszkańców). Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma być to systemem samofinansującym się. W związku z powyższym koszty funkcjonowania zbiórki odpadów muszą być sfinansowane w całości przez mieszkańców. – Wójt Gminy Jan Ziarnik

 

Dokumenty do pobrania

Share Button